ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

แถลงการณ์ เรื่อง เหตุการณ์ภายในงานเสวนา “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย”

แถลงการณ์ผู้จัดกิจกรรม “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย”

เรื่อง เหตุการณ์ภายในงานเสวนา “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย”

อันเนื่องจากเหตุการณ์ภายในงานเสวนา “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย” ในวันนี้

ผู้จัดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เกิดการแสดงและรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ในสังคม ต่อความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้จัดจำเป็นต้องยุติกิจกรรมในวันนี้ลง ไม่อาจดำเนินให้ลุล่วงถึงที่สุดได้

ผู้จัดจึงขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในครั้งนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากมีกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต จะเกิดบรรยากาศที่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายได้ ก้าวข้ามความรู้สึกที่อยู่ในใจของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงทรรศนะและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจต่อกัน และสามารถหาทางแก้ปัญหาร่วมกันได้

สุดท้ายนี้ ผู้จัดเห็นว่าควรจะมีกระบวนการของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะจัดให้มีการพูดคุยและรับฟังซึ่งกันและกัน โดยเราพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อจากนี้ไป

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM)
กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)
กลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้จัดกิจกรรม “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย”

18 กันยายน 2559

democracymovement