ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

จดหมายถึง กกต. และ กรธ. เรียกร้องอภิปรายเนื้อหาร่าง รธน.

เรื่อง ขอเรียกร้องให้จัดเวทีอภิปรายเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ และชี้แจงรายละเอียดของข้อกล่าวหาว่า บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

 

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

 

ในช่วงเวลาก่อนการลงประชามติที่ผ่านมา ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างสม่่าเสมอ ด้วยวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอย่างตรงตามเจตจ่านงที่แท้จริงของประชาชน โดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีจุดยืนคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแม้ว่าพวกเราจะเลือกน่าเสนอเฉพาะข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่พวกเราก็เชื่อมั่นว่าหากมีการให้เสรีภาพในการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงแล้ว ประชาชนย่อมมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างรอบด้าน ทั้งจากฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้าน เป็นบรรยากาศการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญแบบที่ควรจะเป็น

 

หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากขบวนการประชาธิปไตยใหม่จะต้องประสบกับความยากล่าบากในการจัดการรณรงค์ จากการขัดขวางและคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว กรธ. ยังอาศัยช่องทางของกฎหมายและอ่านาจรัฐที่ตนมีในการ พยายามปราบปรามพวกเราและประชาชนผู้รณรงค์คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวหาว่าพวกเราเป็นผู้ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในการลงประชามติ ไม่เคยที่จะโต้แย้งกับพวกเราด้วยเหตุและผล ไม่เคยสู้ด้วยข้อมูลและหลักวิชาการ มีแต่พยายามจะให้ฝ่ายพวกเรานิ่งเงียบเท่านั้น ในส่วนของ กกต. เองก็ไม่เคยท่าหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งการที่ไม่สามารถสร้างหลักประกันเสรีภาพในการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างปลอดภัย รวมถึงพฤติการณ์อันน่ากังขาว่าสุดท้ายแล้ว กกต. เป็นเพียงผู้รับสนองค่าสั่งของ กรธ. เท่านั้นหรือไม่
บรรยากาศของการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้จึงเป็นไปอย่างไม่สร้างสรรค์ เพราะ มีแต่เพียงการประชาสัมพันธ์ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญโดย กรธ. ในขณะที่พยายามท่าลายฝ่ายที่เห็นแย้งโดยไม่เลือกวิธีการ ใช้ข้อกล่าวหาต่างๆ นานาโดยขาดซึ่งค่าอธิบาย ปราศจากพูดคุยกันด้วยเหตุและผล ซึ่งมีแต่จะยิ่งสร้างความเคลือบแคลงสงสัยว่าแท้จริงแล้วฝ่าย กรธ. อาจไม่สามารถโต้แย้งข้อมูลของอีกฝ่ายได้ จึงต้องอาศัยการปราบปรามแทน

 

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงมีข้อเรียกร้องมายัง กกต. และ กรธ. ดังนี้

1. ขอเรียกร้องให้ กกต. จัดให้มีเวทีอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ระหว่าง กรธ. และขบวนการประชาธิปไตยใหม่ โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการโต้ตอบด้วยข้อมูลและหลักวิชาการระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ และประชาชนได้รับทราบความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายโดยปราศจากการปิดกั้น

2. ขอเรียกร้องให้ กรธ. อธิบายรายละเอียดของข้อกล่าวหาที่ว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ว่าได้บิดเบือนในประการใดบ้าง เนื่องจากในข้อเท็จจริงแล้ว กรธ. มีฐานะเป็นหนึ่งในผู้รณรงค์ประชามติฝ่ายสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับขบวนการประชาธิปไตยใหม่และผู้รณรงค์คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญอื่นๆ มิได้มีอ่านาจใดๆ ในการวินิจฉัยว่าการกระท่าของขบวนการประชาธิปไตยใหม่นั้นถูกหรือผิดกฎหมาย ค่ากล่าวที่ว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่การใช้อ่านาจวินิจฉัยในทางกฎหมาย หากแต่เป็นเพียงการกล่าวโจมตีทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงต้องอธิบายให้เป็นที่ประจักษ์ว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้กระท่าการเช่นนั้นจริงหรือไม่ มิใช่เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ เพื่อลดทอนความชอบธรรมของขบวนการประชาธิปไตยใหม่เท่านั้น

 

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง กกต. และ กรธ. จะรับข้อเรียกร้องดังกล่าวไปพิจารณาและด่าเนินการให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่สร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทุกคน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

14 กรกฎาคม 2559

democracymovement