ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

เรื่อง ความเห็นต่อแถลงการณ์ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีนักศึกษาธรรมศาสตร์ เคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

เรื่อง ความเห็นต่อแถลงการณ์ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีนักศึกษาธรรมศาสตร์ เคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย

         ตามที่ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีแถลงการณ์ต่อกรณีนักศึกษาธรรมศาสตร์เคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

         ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีข้อสังเกตต่อแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวดังนี้

  1. แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของฝ่ายการนักศึกษาในการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อความในส่วนความคิดเห็นที่เรียกร้องให้นักศึกษาหยุดการจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย เป็นข้อความที่อาจตีความได้ว่าฝ่ายการนักศึกษาในยุคของรองอธิการบดีคนใหม่จะลดหรือยุติการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับอันตรายจากการทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายการนักศึกษาในยุคของรองอธิการบดีคนก่อนกระทำอยู่เสมอ
  2. แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวมีการสอดแทรกทัศนคติทางศีลธรรมบางประการ โดยมีการใช้ถ้อยคำแบบมีเงื่อนไขในส่วนความคิดเห็น เช่น การไม่ปิดกั้นการแสดงออกบนพื้นฐานศีลธรรมอันดี ซึ่งอาจตีความได้ว่าการแสดงออกที่ไม่อยู่บนพื้นฐานศีลธรรมอันดีย่อมถูกปิดกั้นได้ และเมื่อดูจากบทนำแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าศีลธรรมอันดีนั้น ได้แก่ การไม่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินไม่ราบรื่น การไม่กระทบกระเทือนภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่น่ากังขาว่าจะเป็นเพียงทัศนคติส่วนบุคคลของผู้เขียนเสียมากกว่า

         ด้วยข้อสังเกตข้างต้น ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงมีความเห็นว่า แม้แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวจะมีถ้อยคำที่แสดงการสนับสนุนเสรีภาพ แสดงความรักประชาชน แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนักศึกษามากเพียงใด แถลงการณ์ฉบับนี้ก็จะมีสภาพเป็นการจำกัดเสรีภาพไปโดยปริยาย เพราะเป็นการตั้งเงื่อนไขต่อการใช้เสรีภาพในแบบที่เห็นได้ว่าจะต้องสอดคล้องกับทัศนคติของผู้เขียนแถลงการณ์เท่านั้น แม้แถลงการณ์จะไม่มีสภาพบังคับ แต่นักศึกษาที่เลือกไม่ปฏิบัติตามก็อาจต้องแบกรับความเสี่ยงหรือความยากลำบากในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม

         ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรใจกว้าง ควรให้การสนับสนุนการใช้เสรีภาพของนักศึกษาแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกัน รวมถึงให้การคุ้มครองนักศึกษาผู้ใช้เสรีภาพโดยสุจริต ธรรมศาสตร์ในอดีตเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างต่อนักศึกษาทั้งในสังกัดตนและสังกัดอื่น รวมไปถึงประชาชนทั้งหลาย มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองตลอดมา จึงนับเป็นเรื่องตลกร้ายยิ่งนักที่ผู้บริหารในยุคนี้ต้องการปกป้องชื่อเสียงของธรรมศาสตร์ที่สร้างมาจากพลังแห่งเสรีภาพด้วยการจำกัดเสรีภาพเสีย

         สุดท้ายนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอเรียกร้องให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาทบทวนต่อแถลงการณ์ดังกล่าว พร้อมแสดงความรับผิดชอบตามสมควร

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

10 ธันวาคม 2558

democracymovement