ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

คำประกาศอิสรภาพของประชาชนจากระบอบเผด็จการ

คำประกาศอิสรภาพของประชาชนจากระบอบเผด็จการ

เรา ประชาชนทุกคน ล้วนเกิดมามีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่อำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ทุกคนล้วนมีสิทธิในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของตน ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีสิทธิที่จะกำหนดเจตจำนงของตนเองและสังคมได้ ทุกคนมีเสรีภาพที่พึงได้รับการเคารพไม่ว่าจากประชาชนหรือผู้ปกครองก็ตาม และประชาชนคือผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองสังคม เพราะประชาชนคือผู้สร้างสังคมขึ้นมาและเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มาปกครองสังคมนั้น ด้วยจะให้ผู้ปกครองอันเป็นผู้รับใช้ประชาชนนั้นมาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยการให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนแก่ประชาชนได้

แท้จริงแล้วอำนาจสูงสุดและสิทธิเสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับตัวเราเสมอโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาประทานให้ เพียงแต่ประชาชนถูกทำให้หลงเชื่อมาตลอดว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีพระคุณอยู่เหนือกว่าประชาชน จะบังคับสั่งการใดๆ ก็ต้องเชื่อฟัง ทั้งที่ผู้ปกครองเองก็เท่าเทียมกับประชาชนคนอื่น แต่มีอำนาจปกครองได้ก็ด้วยความยินยอมของประชาชนทั้งสิ้น ประชาชนจึงต้องการระบอบการปกครองที่ผู้ปกครองเป็นผู้แทนของประชาชน และคือผู้รับใช้ประชาชน ระบอบการปกครองที่จะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเสมอภาค ที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างซื่อตรง ไม่หลอกลวงพวกเขาให้ต้องสำนึกในบุญคุณแล้วถือโอกาสกดขี่อย่างที่เคยเป็นมา

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่คืนอำนาจในการปกครองให้กับประชาชน พวกเราเชื่อว่านี่คือนิมิตหมายว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะได้รับความคุ้มครอง และไม่ถูกพรากไปอีก และผู้ปกครองนั้นคือผู้รับใช้ประชาชนที่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชา แต่แล้วความเลวร้ายก็บังเกิดขึ้น เมื่อมีบรรดาผู้ที่ฝักใฝ่ระบอบเผด็จการ สถาปนาระบอบเผด็จการขึ้น คิดว่าตนต้องอยู่เหนือผู้อื่น คอยขัดขวางและทำลายสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอยู่ร่ำไป

ระบอบเผด็จการก่อรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่า สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในสังคม ใช้กำลังเข่นฆ่าประชาชนบังคับกดขี่ให้ประชาชนต้องทำตามคำสั่งตน ขูดรีดทรัพย์สมบัติของประเทศที่ประชาชนทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายเก็บสะสมไว้ เพียงเพื่อเอาไปเสริมสร้างอำนาจบารมีของตน โดยไม่คิดจะเผื่อแผ่ไปยังประชาชนผู้ขาดแคลน โฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงเชื่อเคารพนับถือพวกตนต่อไปเหมือนเช่นในอดีต ดำเนินนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนโดยไม่แยแสประชาชนที่จะต้องได้รับความเดือดร้อน บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้กำจัดผู้เห็นต่างและช่วยเหลือพวกพ้องที่ฉ้อฉลของตนเอง สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยไม่เคยต้องรับผิดชอบใดๆ ทำเป็นพร่ำพรรณนาว่าจะทำเพื่อประชาชน แท้จริงแล้วเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้น ในสายตาของเผด็จการไม่เคยเห็นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ มองเป็นเพียงเบี้ยหมากหรือขวากหนามที่จะทำสิ่งใดด้วยก็ได้

ประชาชนนั้นอดทนเสมอมา พวกเขายอมอดทนต่อความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น ด้วยเชื่อว่าความไม่เป็นธรรมนั้นจะคงอยู่เพียงชั่วคราว รัฐบาลของพวกเขาจะขจัดมันไปในที่สุด แต่เมื่อระบอบเผด็จการได้สถาปนารัฐบาลขึ้นมาละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสียเองแล้ว ประชาชนย่อมไม่อาจคาดหวังให้สิทธิเสรีภาพของพวกเขาได้รับความคุ้มครองได้ ประชาชนจึงไม่สมควรจะต้องอดทนอีกต่อไป

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ เวลานี้ ว่าเราจะไม่ยอมอ่อนน้อมต่อระบอบเผด็จการอีก เราจะโค่นล้มบรรดาเผด็จการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดคณะใด และนำประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ทุกคนมีสิทธิ มีเสรีภาพ และมีความเท่าเทียมกัน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอกล่าวไปยังประชาชนทั้งหลายว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะต้องประกาศอิสรภาพจากระบอบเผด็จการ ในวันนี้ เป็นวันครบรอบการรัฐประหารที่เราเคยคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งกาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่จริง หากประชาชนยังยอมอดทนก้มหัวให้กับระบอบเผด็จการ รัฐประหารก็คงเกิดขึ้นอีกต่อไปไม่รู้จบ และวันที่ประชาชนจะได้มีสิทธิเสรีภาพคงจะไม่เกิดขึ้น พวกท่านจะต้องไม่ปล่อยให้ตนเองต้องประสบโชคร้ายซ้ำซากอีกต่อไป จงลุกขึ้นมาโค่นล้มเผด็จการ และใช้อำนาจที่พวกท่านมีอยู่ สร้างสรรค์ระบอบการปกครองของพวกท่าน เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเอง

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)
19 กันยายน 2558

democracymovement