ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM) ฉบับที่ 1

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM) ฉบับที่ 1

“วันนี้นักศึกษาและประชาชนจะเป็นหนึ่งเดียวกัน และคนที่ขึ้นศาลจะต้องเป็นพวกรัฐประหารไม่ใช่พวกเรา” คำกล่าวข้างต้น ณ หน้า สน.ปทุมวัน และการอ่านคำประกาศ 24 มิถุนา 2558 คือจุดเริ่มต้นของขบวนการประชาธิปไตยใหม่

อันเป็นแนวร่วมจากกลุ่มพลเมืองที่แตกต่างหลากหลาย ประกอบด้วยกลุ่มนิสิตนักศึกษาหลายสถาบัน ซึ่งขับเคลื่อนมายาวนานหลายปีในทุกรัฐบาลผ่านความสนใจประเด็นปัญหาที่แตกต่างกัน ร่วมกับพลเมือง เครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ ที่ต้องต่อสู้กับการถูกกระทำจากอำนาจรัฐไม่ว่าในรัฐบาลใด นับตั้งแต่กรุงเทพฯ เหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก และใต้สุดถึงปาตานี โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ หลักกำปั้น 5 ประการ อันเป็นธงหลักที่จะนำสังคมไทยไปสู่ “การปฏิรูปที่แท้จริง” ประกอบด้วย

  1. หลักประชาธิปไตย จะต้องให้พลเมืองทุกคนภายใต้ราชอาณาจักรไทยไม่ว่าเพศใด ศาสนาใด ฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์ต่ำสูงเพียงไร ต้องมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
  2. หลักความยุติธรรม ที่จะช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคม เพราะเมื่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมเข้มแข็ง ปราศจากความลำเอียงหรือสองมาตรฐาน คนในสังคมก็จะมีความเชื่อมั่นในกฎหมาย ความสงบสุขของสังคมก็ย่อมตามมา
  3. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดชีวิตของตนเอง คือการใช้สิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ที่พลเมืองทุกคนต้องมีส่วนร่วม เช่นการเลือกตั้งผู้แทนฯ ของตัวเอง การได้มาซึ่งรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่การให้ประชาชนมีส่วนร่วม รัฐบาลต้องคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
  4. หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ทุกคนต้องเคารพและไม่กระทำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิดังกล่าว การละเมิดสิทธิต้องไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงได้ รัฐบาลต้องหยุดละเมิดสิทธิประชาชนในทันที
  5. หลักสันติวิธี เพราะการใช้ความรุนแรงไม่ใช่วิถีทางแก้ปัญหาของสังคมอารยะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปรากฏชัดแล้วว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายระลอกในสังคมไทยนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่อย่างใด รัฐบาลต้องยุติการใช้ความรุนแรงต่อพลเมือง หรือการสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงใดๆ และเราขอประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะยึดหลักสันติวิธีในการเคลื่อนไหวด้วย

ประเทศไทยต้องไม่อยู่กับการปฏิรูปแค่ลมปาก ที่มีแต่จะวนเวียนสร้างความเหลื่อมล้ำและความไม่ยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริง ไม่ใช่ผู้ขออาศัยที่ผู้มีอำนาจจะหยิบยื่นเศษเนื้อมาให้เท่าไรก็ได้ ร่วมกันชูกำปั้น 5 ประกาศเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปที่แท้จริง ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเป็นเจ้าของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

24 มิถุนายน 2558

democracymovement