ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

คำประกาศ 24 มิถุนา 2558

คำประกาศ 24 มิถุนา 2558

         วันนี้เมื่อ 83 ปีที่แล้ว คณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชน แต่ประเทศไทยก็ดูเหมือนจะยังไม่เป็นประชาธิปไตยเสรี ยังคงอยู่ใต้วังวนของระบอบเผด็จการ อำนาจนิยม ที่พยายามฉกฉวยอำนาจมาจากประชาชนผ่านการกระทำรัฐประหารที่มากมายถึง 14 ครั้ง

         การรัฐประหารครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งก่อนๆ คณะรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ทำการฉกฉวยอำนาจจากราษฎรอันเป็นอำนาจโดยชอบตามระบอบประชาธิปไตย และได้ทำการละเมิดสิทธิประชาชน ละเมิด เสรีภาพ และยังทำลาย หลักนิติธรรม นิติรัฐ ของประเทศชาติ จนป่นปี้ นับแต่การรัฐประหารเป็นต้นมา ก็ปรากฏชัดเจนว่ารัฐบาลทหารไม่ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าขึ้นในทางใดได้เลย

         พวกเราพลเมืองผู้รักประชาธิปไตยและหวงแหนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เราพึงมีพึงได้ขอประกาศเจตนารมณ์ไว้ ณ ที่แห่งนี้ ด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการดังนี้

  1. หลักประชาธิปไตยจะต้องให้พลเมืองทุกคนภายใต้ราชอาณาจักรไทยไมว่าเพศใด ศาสนาใด ฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์ต่ำสูง เพียงไร ต้องมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
  2. หลักความยุติธรรมที่จะช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคมเพราะเมื่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมเข้มแข็ง ปราศจากความลำเอียง หรือสองมาตรฐาน คนในสังคมก็จะมีความเชื่อมั่นในกฎหมาย ความสงบสุข ของสังคมก็ย่อมตามมา
  3. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดชีวิตของตนเองคือการใช้สิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ที่พลเมืองทุกคนต้องมีส่วนร่วม เช่นการเลือกตั้งผู้แทนฯ ของตัวเอง การได้มาซึ่ง รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่การให้ประชาชนมีส่วนร่วม รัฐบาลต้องคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
  4. หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ทุกคนต้องเคารพและไม่กระทำการที่เป็นปฏิปักษ์ ต่อสิทธิดังกล่าว การละเมิดสิทธิต้องไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงได้รัฐบาลต้องหยุด ละเมิดสิทธิประชาชนในทันที
  5. หลักสันติวิธีเพราะการใช้ความรุนแรงไม่ใช่วิถีทางแก้ปัญหาของสังคมอารยะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปรากฏชัดแล้ว ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในหลายระลอกในสังคมไทยนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่อย่างใด รัฐบาลต้องยุติการใช้ความรุนแรงต่อพลเมือง หรือการสร้างเงื่อนไขที่จะนาไปสู่ความรุนแรงใด ๆ และเราขอประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะยึดหลักสันติวิธีในการเคลื่อนไหวด้วย

         เราขอประกาศไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งว่า อำนาจที่ได้มาโดยมิชอบจะไม่มีวันยั่งยืนถาวร อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนจะไม่มีวันเป็นประชาธิปไตย จงคืนอำนาจทั้งหมดให้ประชาชนเสีย ให้เราได้กำหนดวิถีทางทางการเมืองด้วยตัวเอง และจงบอกต่อๆ กันไปเถิดว่า ประเทศนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งตามที่เขาหลอกลวง แต่เป็นของประชาชนชาวไทยทุกคน

         ประชาชนจงเจริญ! ประชาชนจงเจริญ! ประชาชนจงเจริญ!

ประกาศไว้ ณ หน้า สน.ปทุมวัน

24 มิถุนายน 2558

democracymovement