ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

คำประกาศขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

คำประกาศขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

         นับเป็นเวลากว่าทศวรรษที่สังคมไทยได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง ที่นับวันจะมีความร้ายแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้น เพราะได้ปรากฏว่ามีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าตนสามารถนำสังคมไทยฝ่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อหนทางพิสูจน์ม้าฉันใด กาลเวลาย่อมพิสูจน์คนฉันนั้น ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาวิกฤตสังคมไทยหาได้ลดลงไม่ แต่กลับยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิม เพราะได้ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนไทยอย่างกว้างขวาง มีการกระทำที่เป็นการทำลายความงบสุขของชุมชน มีการยกยอปอปั้นกลุ่มทุนไม่กี่ครอบครัวให้สูงส่งกว่าคนไทยคนอื่นๆ และยังบริหารประเทศชาติล้มเหลวในทางเศรษฐกิจจนยากจะเห็นแสงสว่างได้ ทั้งหมดนี้คณะบุคคลดังกล่าวล้วนแต่ล้มเหลวนับแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน เพราะไม่สนใจหลักการที่สำคัญที่จะเป็นหลักการในการไขปัญหาของประเทศชาติ หลักการที่ว่านี้ คือ

  • หลักประชาธิปไตยที่จะทำให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
  • หลักความยุติธรรมที่จะช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคม เมื่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมเข้มแข็ง สังคมก็จะเชื่อถือในกฎหมาย ความสงบสุขของสังคมก็ย่อมตามมา
  • หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดชีวิตของตนเอง
  • หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ทุกคนต้องเคารพและไม่กระทำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิดังกล่าว สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเสมือนเสาค้ำยันความเป็นมนุษย์ แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งการมีอยู่ของสังคมใดสังคมหนึ่งล้วนต้องได้รับความเคารพ และจะมีผู้ใดกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมนั้นมิได้ รวมถึงการตัดสินใจของชุมชนซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งบุคคลทุกคนในสังคมต้องเคารพ
  • หลักสันติวิธี โดยทั่วไปแล้วสังคมย่อมมีความขัดแย้ง แต่กรใช้ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ข้อพิสูจน์คือ ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ปรากฏความรุนแรงหลายระลอกในสังคมไทย แต่ปัญหายังดำรงอยู่

         ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาและประชาชน ไม่อาจจะอดทนให้ประเทศชาติจมจ่อมไปกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวต่อไปอีกได้ และเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง จึงมีข้อเสนอต่อประชาชนดังต่อไปนี้

  • ยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราว ยุติกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจและยกเลิกประกาศที่เป็นผลพวงของการรัฐประหาร รวมถึงยกเลิกกฎอัยการศึกและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมตลอดทั่วราชอาณาจักร
  • ยุติการคุกคามและการดำเนินคดีกับประชาชน
  • คืนอำนาจให้ประชาชน และจัดให้มีการเลือกตั้งตามปกติโดยเร็ว
  • รัฐต้องหยุดละเมิดสิทธิชุมชน และต้องเคารพในสิทธิชุมชน การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหา

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

8 มิถุนายน 2558

democracymovement